Lokala Regler

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel
Utförlig information om RF:s och SGF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på www.rf.se och www.golf.se

1.2 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.3 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald före start i nästa tävling.

1.4 Öppen golf
Rätt att delta i svensk golftävling tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organistaion som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen. Undantag görs för internationella amatörtävlingar, vissa branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.skerikegk.se) Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1.1 Out of bounds (Regel 27-1)
a.Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 11 och hål 12 gäller endast vid spel på hål 11. Vid spel på hål 12 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2.

1.2 Vattenhinder (Regel 26)
a. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.
b. Sidovattenhindren på hål 3 och hål 16 är oändliga.

1.3 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
e. Myrstackar.
f. Dräneringar fyllda med sand/grus.

1.4 Pluggad boll (Regel 25-2)

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet. Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).
Undantag:
a. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
b. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

1.5 Hindrande föremål (Regel 24-1och 2)
Flyttbara:
a. Stenar i bunkrar.
Oflyttbara:
a Objekt identifierade med orange markering.
b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
c. Sprinklerlock/Avståndsplattor på fairway som markera avstånd till greenens mittpunkt.
d. När spelaren tar lättnad enligt Regel 24-2 för nätet på hål 2, som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under nätet.
e. Om ett ungt träd på spelfältet markerat med orange band, stödpinne eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b.
f. Elstängsel
g. Tillverkade mattor runt 150-metersmarkeringar

1.6 Boll som avsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande. När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

1.7 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

ORDNINGSREGLER

4.1 Golfskor med metallspikar får inte användas.
4.2 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.
4.3 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
4.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
4.5 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
4.6 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
4.7 Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala dubbel aktuell greenfee.
4.8 Start på hål 10 är ej tillåtet utan att tillstånd givits av personalen.
4.9 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.
4.10 Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.
4.11 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.
4.12 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter mellan hål 9 och 10. Spelarna uppmanas att intaga medhavd eller inköpt förtäring vid bordet strax innan hål 10. Detta för att lättare ha kontroll över spelordningen på banan.
4.13 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

 

Skerike Golfklubb

Kävsta
725 93 Västerås
klubben@skerikegk.se
Kansli: 021-510 80
E-post kansli@skerikegk.se
Reception/Shop: 021-510 80
Golfrestaurang: 021-510 80

Öppettider

Shop/reception
Mån-tor 08:00-18:30
Fre-sön 08:00-17:00
Kansli
Mån-tor 09:00-15:00
Restaurang
Öppnar snart

Speciella helger kan ha andra öppettider. Se hemsida och Facebook
Copyright © 2013-17, Skerike Golfklubb , Västerås, Sweden | Designed by ActionWave Development AB, Västerås | Frontlight